Algemene voorwaarden2018-05-14T12:00:50+00:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysio Concept

Huisregels

 1. De cliënt dient een eigen badlaken of handdoek mee te brengen.
 2. De wachttijd tussen het afgesproken behandeltijdstip en het daadwerkelijke behandeltijdstip bedraagt maximaal tien minuten. Als de patiënt langer dan tien minuten op de fysiotherapeut moet wachten, dan informeert de patiënt aan de balie of bij andere aanwezige fysiotherapeuten.
 3. Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijke behandeling, worden allerlei medische en administratieve gegevens bijgehouden in het patiëntendossier. Hierbij wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht genomen. Informatie met betrekking tot de kosten van een behandeling kan de cliënt vragen aan de fysiotherapeut of er kan contact opgenomen worden met de receptie van FysioConcept.
 4. Patiënten van FysioConcept dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden.
 5. Binnen FysioConcept is respect voor anderen essentieel. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 6. Discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen FysioConcept niet getolereerd.

Hygiëne en veiligheid

 1. Met betrekking tot de hygiëne vragen wij u, als cliënt:
  o een eigen handdoek mee te nemen naar de behandeling.
  o verzorgd bij de fysiotherapeut te verschijnen.
 2. Fysiotherapeuten maken voor het reinigen van de handen gebruik van desinfecterende gel of zeep.
 3. Mocht het nodig zijn, dan zijn er binnen de praktijk schone handdoeken aanwezig waarvan gebruik gemaakt kan worden.
 4. Binnen de praktijk is het verboden te roken.
 5. Met betrekking tot de veiligheid het volgende:

o Toestellen en overige apparatuur worden op de voorgeschreven manier gebruikt.

o Bij brand of andere calamiteiten dient het brand- en calamiteitenplan gevolgd te worden.

Betaling

 

 1. FysioConcept accepteert bij voorkeur geen contante betalingen meer. Betaling dient indien nodig na behandeling per PIN te worden voldaan.
 2. De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de cliënt ongeacht zijn/haar (zorg)verzekering.
 3. Het is voor de cliënt niet mogelijk zich aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de cliënt hiervoor niet verzekerd is of wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 4. Behandelkosten die de cliënt al dan niet ten laste kan laten komen van de zorgverzekeraar of ten laste van een aanvullende verzekering, worden rechtstreeks aan de cliënt via een nota gedeclareerd tenzij de fysiotherapeut hiervoor andere afspraken heeft gemaakt met de betreffende zorgverzekeraar.
 5. Wanneer behandelingen vallen onder een overeenkomst, dan worden deze behandelingen altijd rechtstreeks volgens de gemaakte afspraken bij de betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor de afhandeling van de declaraties naar de zorgverzekeraar wordt gebruik gemaakt van Famed. Wanneer u een rekening van Famed ontvangt dient u deze dan ook aan hen te voldoen.
 6. In geval van een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of als de aanvullende verzekering van dat jaar al verbruikt is, zijn de kosten van de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Voor de afhandeling van deze behandelingen wordt gebruik gemaakt van Famed. Wanneer u een rekening van Famed ontvangt dient u deze dan ook aan hen te voldoen.
 7. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, moeten binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan worden. Wanneer betaling niet binnen deze gestelde termijn plaatsvindt, dan is de cliënt met ingang van de veertiende dag na factuurdatum in verzuim.
 8. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is FysioConcept gerechtigd de verdere behandelingen op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is FysioConcept ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. Deze rekening zal niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch (via voicemail) door te geven via het telefoonnummer van de behandelend therapeut en/of via zijn/haar mailadres. Ook kunt u van maandag tot vrijdag uw verhindering doorbellen tussen 7.00 en 22.00 en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00.

Behandeling door collega of stagiair

Het is mogelijk dat u af en toe wordt geholpen door een ander dan uw vaste therapeut. Dit kan eventueel voorkomen wegens spoedeisende behandelingen of wegens langdurige afwezigheid of ziekte van uw therapeut. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Privacy

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook geldt er binnen de onderneming van FysioConcept een privacyreglement, alle gegevens van de cliënt worden volgens dit reglement behandeld en nageleefd.

Het volledige praktijkreglement voor cliënten is aanwezig en daarmee inzichtelijk op alle locaties van FysioConcept

Klachtenregeling

FysioConcept neemt deel aan de klachtenregeling zoals opgesteld door het KNGF die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

De folder ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’ is aanwezig op de praktijk voor nadere informatie.

Contactgegevens

 

Fysio Concept Amsterdamse Bos

Koenenkade 8

1081 KH Amsterdam

Tel: 020-6653604

E: receptie@fysioconcept.nl

I: www.fysioconcept.nl

Maak een afspraak

Heeft u een vraag of verzoek? Door middel van het invullen van ons contactformulier kunt u deze neerleggen bij FysioConcept. Wij zorgen dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt.

maak een afspraak